รายงานจำนวนบุคลากรแยกตามความเชียวชาญ (ณ เดือนธันวาคม 2563)

ความเชียวชาญวิชาชีพ " ทุกวิชาชีพ " ทุกจังหวัด

* ประเภทบุคลากร (Type) : T1=ข้าราชการ , T2=พ.งานราชการ , T3=พ.กระทรวงฯ , T4=ลูกจ้างประจำ , T5=ลูกจ้างชั่วคราว,
* ประเภทหน่วยงาน (Org) : O1=รพสต , O2=รพช , O3=รพร , O4=รพท , O5=รพศ , O6=สสอ , O7=สสจ
ความเชียวชาญ กรอบอัตรากำลัง ประเภทบุคลากร (Type) ประเภทหน่วยงาน (org) GAP ทุกประเภท GAP ประเภทข้าราชการ
ขั้นต่ำ ขั้นสูง T1 T2 T3 T4 T5 รวม O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 ขั้นต่ำ (คิด%) ขั้นสูง (คิด%) ขั้นต่ำ (คิด%) ขั้นสูง (คิด%)
สาขาอายุรศาสตร์ 203 376 71 0 0 0 0 71 0 18 11 23 19 0 0 132
(34.98%)
305
(18.88%)
132
(34.98%)
305
(18.88%)
สาขาศัลยศาสตร์(4 ปี) 135 239 15 0 0 0 0 15 0 1 3 10 1 0 0 120
(11.11%)
224
(6.28%)
120
(11.11%)
224
(6.28%)
สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา 120 224 55 0 0 0 0 55 0 15 6 18 15 0 1 65
(45.83%)
169
(24.55%)
65
(45.83%)
169
(24.55%)
สาขาวิสัญญีวิทยา 100 186 37 0 0 0 0 37 0 2 3 14 18 0 0 63
(37.00%)
149
(19.89%)
63
(37.00%)
149
(19.89%)
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ 55 158 22 0 0 0 0 22 0 0 2 9 11 0 0 33
(40.00%)
136
(13.92%)
33
(40.00%)
136
(13.92%)
สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว 87 87 72 0 0 0 0 72 0 31 5 11 20 0 5 15
(82.76%)
15
(82.76%)
15
(82.76%)
15
(82.76%)
สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 36 53 18 0 0 0 0 18 0 1 0 7 10 0 0 18
(50.00%)
35
(33.96%)
18
(50.00%)
35
(33.96%)
สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย 27 43 26 0 0 0 0 26 0 1 2 14 9 0 0 1
(96.30%)
17
(60.47%)
1
(96.30%)
17
(60.47%)
สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู 16 34 10 0 0 0 0 10 0 0 1 4 5 0 0 6
(62.50%)
24
(29.41%)
6
(62.50%)
24
(29.41%)
สาขาประสาทศัลยศาสตร์ 16 26 13 0 0 0 0 13 0 0 0 4 9 0 0 3
(81.25%)
13
(50.00%)
3
(81.25%)
13
(50.00%)
สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา 14 25 20 0 0 0 0 20 0 1 1 12 6 0 0 -6
(142.86%)
5
(80.00%)
-6
(142.86%)
5
(80.00%)
อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคไต 10 22 9 0 0 0 0 9 0 0 0 5 4 0 0 1
(90.00%)
13
(40.91%)
1
(90.00%)
13
(40.91%)
สาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา 12 21 14 0 0 0 0 14 0 1 1 6 6 0 0 -2
(116.67%)
7
(66.67%)
-2
(116.67%)
7
(66.67%)
เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสุขภาพจิตชุมชน 7 19 39 0 0 0 0 39 0 29 2 4 1 0 3 -32
(557.14%)
-20
(205.26%)
-32
(557.14%)
-20
(205.26%)
สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสาธารณสุขศาสตร์ 7 19 7 0 0 0 0 7 0 2 1 1 2 0 1 0
(100.00%)
12
(36.84%)
0
(100.00%)
12
(36.84%)
สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงระบาดวิทยา 7 19 3 0 0 0 0 3 0 0 0 2 0 0 1 4
(42.86%)
16
(15.79%)
4
(42.86%)
16
(15.79%)
สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงอาชีวเวชศาสตร์ 9 19 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 7
(22.22%)
17
(10.53%)
7
(22.22%)
17
(10.53%)
สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์ป้องกันคลีนิก 7 19 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 6
(14.29%)
18
(5.26%)
6
(14.29%)
18
(5.26%)
อนุสาขาเวชบำบัดวิกฤต 8 18 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 7
(12.50%)
17
(5.56%)
7
(12.50%)
17
(5.56%)
สาขาศัลยศาสตร์ตกแต่ง 7 16 5 0 0 0 0 5 0 0 0 1 4 0 0 2
(71.43%)
11
(31.25%)
2
(71.43%)
11
(31.25%)
อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม 7 16 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 4
(42.86%)
13
(18.75%)
4
(42.86%)
13
(18.75%)
อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร 7 16 6 0 0 0 0 6 0 0 0 2 4 0 0 1
(85.71%)
10
(37.50%)
1
(85.71%)
10
(37.50%)
อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤติโรคระบบการหายใจ 7 16 4 0 0 0 0 4 0 0 0 1 3 0 0 3
(57.14%)
12
(25.00%)
3
(57.14%)
12
(25.00%)
สาขาอายุรศาสตร์โรคเลือด 7 15 5 0 0 0 0 5 0 0 0 1 4 0 0 2
(71.43%)
10
(33.33%)
2
(71.43%)
10
(33.33%)
สาขาประสาทวิทยา 7 15 8 0 0 0 0 8 0 1 0 2 5 0 0 -1
(114.29%)
7
(53.33%)
-1
(114.29%)
7
(53.33%)
อนุสาขาศัลยศาสตร์หลอดเลือด 4 12 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 2
(50.00%)
10
(16.67%)
2
(50.00%)
10
(16.67%)
สาขากุมารศัลยศาสตร์ 3 11 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 -1
(133.33%)
7
(36.36%)
-1
(133.33%)
7
(36.36%)
อนุสาขาการระงับปวด 3 10 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2
(33.33%)
9
(10.00%)
2
(33.33%)
9
(10.00%)
สาขาตจวิทยา 3 10 4 0 0 0 0 4 0 0 0 2 2 0 0 -1
(133.33%)
6
(40.00%)
-1
(133.33%)
6
(40.00%)
อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ 0 5 10 0 0 0 0 10 0 0 0 3 7 0 0 -10
-5
(200.00%)
-10
-5
(200.00%)
อนุสาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ 1 4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
(100.00%)
3
(25.00%)
0
(100.00%)
3
(25.00%)
อนุสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ 1 4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
(100.00%)
3
(25.00%)
0
(100.00%)
3
(25.00%)
อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม 1 4 3 0 0 0 0 3 0 0 0 2 1 0 0 -2
(300.00%)
1
(75.00%)
-2
(300.00%)
1
(75.00%)
อนุสาขารังสีร่วมรักษาระบบประสาท 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 -1
-1
-1
-1
สาขาอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 1 3 0 0 -4
-4
-4
-4
สาขาศัลยศาสตร์ทรวงอก 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 -4
-4
-4
-4
สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 -1
-1
-1
-1
สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 -1
-1
-1
-1
สาขารังสีวิทยาทั่วไป 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 -2
-2
-2
-2
อนุสาขามะเร็งนรีเวชวิทยา 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 -4
-4
-4
-4
สาขาศัลยศาสตร์(3 ปี) 0 0 22 0 0 0 0 22 0 2 3 6 11 0 0 -22
-22
-22
-22
อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 -2
-2
-2
-2
จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 -1
-1
-1
-1
สาขาศัลยศาสตร์ 0 0 18 0 0 0 0 18 0 4 5 4 5 0 0 -18
-18
-18
-18
สาขาอายุรศาสตร์โรคไต 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 -1
-1
-1
-1
สาขาทันตสาธารณสุข 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 -1
-1
-1
-1
สาขาทันตกรรมจัดฟัน 0 0 3 0 0 0 0 3 0 1 0 2 0 0 0 -3
-3
-3
-3
สาขาจักษุวิทยา 0 0 31 0 0 0 0 31 0 0 3 16 12 0 0 -31
-31
-31
-31
กุมารเวชศาสตร์โรคเลือด 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 -1
-1
-1
-1
อนุสาขาวิสัญญีวิทยาเพื่อการผ่าตัดหัวใจ หลอดเลือดใหญ่และทรวงอก 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 -1
-1
-1
-1
สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก 0 0 5 0 0 0 0 5 0 2 0 3 0 0 0 -5
-5
-5
-5
สาขาพยาธิวิทยาคลินิค 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 -1
-1
-1
-1
อายุรศาสตร์โรคหัวใจ 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 -1
-1
-1
-1
สาขาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ 0 0 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 5 -5
-5
-5
-5
สาขาการพยาบาลด้านการให้ยาระงับความรู้สึก 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 -1
-1
-1
-1
สาขาจิตเวชศาสตร์ 0 0 10 0 0 0 0 10 0 1 0 5 4 0 0 -10
-10
-10
-10
วิทยาเอ็นโดดอนต์ 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 1 1 0 0 0 -2
-2
-2
-2
อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 -1
-1
-1
-1
อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยา 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 -1
-1
-1
-1
ออร์โธปิดิกส์ 0 0 24 0 0 0 0 24 0 3 3 8 10 0 0 -24
-24
-24
-24
สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 -1
-1
-1
-1
สาขาทันตกรรมทั่วไป 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 -1
-1
-1
-1
สาขาพยาธิวิทยากายวิภาค 0 0 5 0 0 0 1 6 0 0 0 1 5 0 0 -6
-6
-5
-5
อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 -1
-1
-1
-1
สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ 0 0 4 0 0 0 0 4 0 1 2 1 0 0 0 -4
-4
-4
-4
สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ 0 0 2 0 0 0 0 2 0 1 0 0 1 0 0 -2
-2
-2
-2
สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสุขภาพจิตชุมชน 0 0 3 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 -3
-3
-3
-3
อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 -2
-2
-2
-2
สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา 0 0 11 0 0 0 0 11 0 2 2 6 1 0 0 -11
-11
-11
-11
อนุสาขาจอตาและวุ้นตา 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 -1
-1
-1
-1
โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 1 1 0 0 -2
-2
-2
-2
อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคระบบการหายใจ 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 -1
-1
-1
-1
สาขาปริทันตวิทยา 0 0 3 0 0 0 0 3 0 1 0 1 1 0 0 -3
-3
-3
-3
สาขาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 -1
-1
-1
-1
อนุสาขาศัลยกรรมกระดูกและข้อเท้า 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 -1
-1
-1
-1
สาขานิติเวชศาสตร์ 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 -1
-1
-1
-1
สาขากุมารเวชศาสตร์ 0 0 52 0 0 0 0 52 0 12 6 24 10 0 0 -52
-52
-52
-52
สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 0 0 10 0 0 0 0 10 0 1 0 6 3 0 0 -10
-10
-10
-10
ไม่ระบุ 0 0 17,076 599 10,188 952 1,659 30,474 0 11,899 2,090 5,042 5,063 323 719 -30,474
-30,474
-17,076
-17,076
สาขาโลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็ก 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 -1
-1
-1
-1
สาขาจิตเวชศาสตร์ เด็กและวัยรุ่น 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 -1
-1
-1
-1
อนุสาขาออร์โธปิดิกส์บูรณสภาพ 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 -1
-1
-1
-1

ความเชียวชาญวิชาชีพ " ทุกวิชาชีพ " แยกตามจังหวัด

ความเชียวชาญ บึงกาฬ หนองบัวฯ อุดรธานี เลย หนองคาย สกลนคร นครพนม รวมทั้งหมด กรอบอัตรากำลัง GAP
ขั้นต่ำ ขั้นสูง ขั้นต่ำ ขั้นสูง
สาขาอายุรศาสตร์ 4 6 20 11 8 16 6 71 203 376 132 305
สาขาศัลยศาสตร์(4 ปี) 3 0 5 3 1 0 3 15 135 239 120 224
สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา 5 7 14 9 4 13 3 55 120 224 65 169
สาขาวิสัญญีวิทยา 1 2 14 4 5 8 3 37 100 186 63 149
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ 0 2 9 3 1 5 2 22 55 158 33 136
สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว 0 7 34 8 4 15 4 72 87 87 15 15
สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 0 1 8 2 3 4 0 18 36 53 18 35
สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย 1 3 8 3 5 5 1 26 27 43 1 17
สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู 0 1 2 1 2 4 0 10 16 34 6 24
สาขาประสาทศัลยศาสตร์ 0 1 5 1 2 4 0 13 16 26 3 13
สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา 1 3 3 2 3 5 3 20 14 25 -6 5
อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคไต 0 1 3 1 2 1 1 9 10 22 1 13
สาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา 1 1 3 2 3 3 1 14 12 21 -2 7
สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงอาชีวเวชศาสตร์ 0 0 2 0 0 0 0 2 9 19 7 17
สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์ป้องกันคลีนิก 0 0 0 0 0 1 0 1 7 19 6 18
เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสุขภาพจิตชุมชน 2 2 12 8 5 3 7 39 7 19 -32 -20
สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสาธารณสุขศาสตร์ 0 0 3 2 0 1 1 7 7 19 0 12
สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงระบาดวิทยา 2 0 0 0 1 0 0 3 7 19 4 16
อนุสาขาเวชบำบัดวิกฤต 0 0 1 0 0 0 0 1 8 18 7 17
อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤติโรคระบบการหายใจ 0 0 3 0 1 0 0 4 7 16 3 12
อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร 0 0 3 1 1 1 0 6 7 16 1 10
อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม 0 0 3 0 0 0 0 3 7 16 4 13
สาขาศัลยศาสตร์ตกแต่ง 0 0 2 1 0 1 1 5 7 16 2 11
สาขาประสาทวิทยา 1 0 3 0 1 2 1 8 7 15 -1 7
สาขาอายุรศาสตร์โรคเลือด 0 0 3 0 1 1 0 5 7 15 2 10
อนุสาขาศัลยศาสตร์หลอดเลือด 0 0 2 0 0 0 0 2 4 12 2 10
สาขากุมารศัลยศาสตร์ 0 0 3 0 0 1 0 4 3 11 -1 7
สาขาตจวิทยา 0 0 1 1 0 1 1 4 3 10 -1 6
อนุสาขาการระงับปวด 0 0 1 0 0 0 0 1 3 10 2 9
อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ 0 0 5 2 1 2 0 10 0 5 -10 -5
อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม 0 0 1 0 1 1 0 3 1 4 -2 1
อนุสาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ 0 0 1 0 0 0 0 1 1 4 0 3
อนุสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ 0 0 1 0 0 0 0 1 1 4 0 3
สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 -1 -1
สาขารังสีวิทยาทั่วไป 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 -2 -2
อนุสาขารังสีร่วมรักษาระบบประสาท 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 -1 -1
สาขาอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา 0 0 2 0 1 1 0 4 0 0 -4 -4
สาขาศัลยศาสตร์ทรวงอก 0 0 2 0 0 2 0 4 0 0 -4 -4
สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 -1 -1
อนุสาขามะเร็งนรีเวชวิทยา 0 0 3 0 0 1 0 4 0 0 -4 -4
วิทยาเอ็นโดดอนต์ 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 -2 -2
สาขาจิตเวชศาสตร์ 1 2 3 0 2 2 0 10 0 0 -10 -10
สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 -1 -1
อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 -1 -1
สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสุขภาพจิตชุมชน 1 0 0 0 0 2 0 3 0 0 -3 -3
อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคระบบการหายใจ 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 -1 -1
สาขากุมารเวชศาสตร์ 3 4 14 5 13 8 5 52 0 0 -52 -52
สาขานิติเวชศาสตร์ 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 -1 -1
อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ 0 0 1 0 0 1 0 2 0 0 -2 -2
สาขาศัลยศาสตร์(3 ปี) 0 4 9 2 2 4 1 22 0 0 -22 -22
สาขาทันตกรรมจัดฟัน 0 0 0 1 1 0 1 3 0 0 -3 -3
สาขาทันตสาธารณสุข 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 -1 -1
อนุสาขาวิสัญญีวิทยาเพื่อการผ่าตัดหัวใจ หลอดเลือดใหญ่และทรวงอก 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 -1 -1
สาขาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ 0 0 3 1 0 1 0 5 0 0 -5 -5
สาขาทันตกรรมทั่วไป 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 -1 -1
สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ 0 0 1 0 2 0 1 4 0 0 -4 -4
สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา 0 0 2 2 4 2 1 11 0 0 -11 -11
อนุสาขาจอตาและวุ้นตา 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 -1 -1
อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 -2 -2
สาขาปริทันตวิทยา 0 0 1 2 0 0 0 3 0 0 -3 -3
ไม่ระบุ 2,211 2,408 8,298 3,608 2,914 7,400 3,635 30,474 0 0 -30,474 -30,474
สาขาโลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็ก 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 -1 -1
สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล 1 1 4 1 1 1 1 10 0 0 -10 -10
สาขาศัลยศาสตร์ 1 1 0 1 4 10 1 18 0 0 -18 -18
จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 -1 -1
สาขาจักษุวิทยา 1 3 10 3 7 4 3 31 0 0 -31 -31
กุมารเวชศาสตร์โรคเลือด 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 -1 -1
สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก 0 0 1 1 0 0 3 5 0 0 -5 -5
สาขาพยาธิวิทยาคลินิค 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 -1 -1
สาขาการพยาบาลด้านการให้ยาระงับความรู้สึก 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 -1 -1
ออร์โธปิดิกส์ 2 2 6 1 3 9 1 24 0 0 -24 -24
อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 -1 -1
อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยา 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 -1 -1
สาขาพยาธิวิทยากายวิภาค 0 0 3 0 0 2 1 6 0 0 -6 -6
สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 -2 -2
โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0 -2 -2
อนุสาขาศัลยกรรมกระดูกและข้อเท้า 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 -1 -1
สาขาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 -1 -1
อนุสาขาออร์โธปิดิกส์บูรณสภาพ 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 -1 -1
สาขาจิตเวชศาสตร์ เด็กและวัยรุ่น 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 -1 -1
สาขาอายุรศาสตร์โรคไต 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 -1 -1
อายุรศาสตร์โรคหัวใจ 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 -1 -1