รายงานจำนวนบุคลากรแยกตามวิชาชีพที่ใช้กรอบเดียวกัน

รายงานอัตรากำลังที่ใช้กรอบเดียวกัน ณ เดือนธันวาคม 2563

จังหวัด ข้าราชการ พ.ราชการ พ.กระทรวงฯ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว รวมทั้งหมด กรอบอัตรากำลัง GAP
ขั้นต่ำ ขั้นสูง ขั้นต่ำ ขั้นสูง
นครพนม 2,268 97 999 126 203 3,693 3,592 4,404 101 -711
บึงกาฬ 1,266 56 794 84 42 2,242 2,017 2,494 225 -252
สกลนคร 3,987 87 2,884 203 394 7,555 5,831 7,245 1,724 310
หนองคาย 1,914 57 762 106 171 3,010 2,655 3,279 355 -269
หนองบัวลำภู 1,374 57 837 65 132 2,465 2,159 2,685 306 -220
อุดรธานี 4,682 162 2,928 224 562 8,558 7,381 9,210 1,177 -652
เลย 2,331 83 984 144 156 3,698 3,961 4,857 -263 -1,159
รวมภาพเขต 17,822 599 10,188 952 1,660 31,221 27,596 34,174 3,625 -2,953

กรอบอัตรากำลังและ Gap ขั้นต่ำ

กรอบอัตรากำลังและ Gap ขั้นสูง