รายงานบุคลากรที่ให้บริการทางการแพทย์ที่ยังมีความขาดแคลนสูง

วิชาชีพ บึงกาฬ หนองบัวลำภู อุดรธานี เลย หนองคาย สกลนคร นครพนม รวมเขต 8
นักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย 0 0 1 0 0 1 0 2
นักกายอุปกรณ์ 0 0 2 0 0 0 0 2
ช่างกายอุปกรณ์ 0 2 1 1 1 2 1 8
นักจิตวิทยาคลินิก 0 1 5 1 1 1 0 9
นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก 0 0 6 0 0 4 0 10
เจ้าพนักงานเวชกรรมฟื้นฟู 0 3 2 1 2 1 1 10
นักกิจกรรมบำบัด 0 0 5 3 3 0 0 11
นักจิตวิทยา 5 0 5 1 4 10 8 33
เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ 2 2 8 9 4 8 4 37
นักรังสีการแพทย์ 5 7 27 12 10 22 12 95
เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ 7 6 42 23 15 26 23 142
นักกายภาพบำบัด 22 18 81 36 21 70 28 276