รายงานบุคลากรที่ให้บริการทางการแพทย์ที่ยังมีความขาดแคลน

วิชาชีพ บึงกาฬ หนองบัวลำภู อุดรธานี เลย หนองคาย สกลนคร นครพนม รวมเขต 8
ช่างทันตกรรม 1 0 1 0 0 0 0 2
ทันตแพทย์ 33 47 114 69 56 86 67 472
นักวิชาการสาธารณสุข 166 244 573 272 228 695 364 2542
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1 2 14 4 0 11 4 36
นักเทคนิคการแพทย์ 33 34 117 50 42 91 41 408
นายแพทย์ 94 111 478 193 199 334 174 1583
พยาบาลวิชาชีพ 643 691 2548 1250 992 2183 1170 9477
พยาบาลเทคนิค 1 5 11 5 5 2 3 32
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข 38 47 113 57 37 108 56 456
เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ 7 6 42 23 15 26 23 142
เจ้าพนักงานสาธารณสุข 80 105 234 120 85 211 138 973
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม 40 41 130 64 57 104 59 495
เภสัชกร 61 59 215 100 88 158 102 783
แพทย์แผนไทย 18 32 91 46 41 207 34 469