รายงานบุคลากรแยกตามวิชาชีพ (ณ เดือนธันวาคม 2563)

วิชาชีพ บึงกาฬ หนองบัวลำภู อุดรธานี เลย หนองคาย สกลนคร นครพนม รวมเขต 8
คนงาน 0 3 0 0 0 0 0 3
คนสวน 2 2 1 0 0 2 0 7
ครูพี่เลี้ยง 0 1 0 0 0 0 0 1
ช่างกายอุปกรณ์ 0 2 1 1 1 2 1 8
ช่างซ่อมเครื่องทําความเย็น 0 0 0 0 0 1 0 1
ช่างตัดเย็บผ้า 1 0 2 0 1 2 3 9
ช่างต่อท่อ 1 0 4 1 3 3 2 14
ช่างทันตกรรม 1 0 1 0 0 0 0 2
ช่างปูน 0 0 2 0 1 1 1 5
ช่างฝีมือทั่วไป 0 0 7 0 2 5 0 14
ช่างภาพการแพทย์ 0 1 1 0 0 0 0 2
ช่างศิลป์ 0 0 1 0 0 0 0 1
ช่างอิเลคทรอนิคส์ 0 0 1 0 0 0 0 1
ช่างเครื่องช่วยคนพิการ 1 0 2 0 1 1 1 6
ช่างเหล็ก 0 0 1 0 0 1 0 2
ช่างไฟฟ้า 0 0 1 0 0 0 0 1
ช่างไฟฟ้าและอิเลคทรอนิกส์ 10 1 7 5 0 7 6 36
ช่างไม้ 0 0 1 0 1 1 0 3
ทันตแพทย์ 33 47 114 69 56 86 67 472
นักกายภาพบำบัด 22 18 81 36 21 70 28 276
นักกายอุปกรณ์ 0 0 2 0 0 0 0 2
นักกิจกรรมบำบัด 0 0 5 3 3 0 0 11
นักจัดการงานทั่วไป 6 10 28 15 25 21 14 119
นักจิตวิทยา 5 0 5 1 4 10 8 33
นักจิตวิทยาคลินิก 0 1 5 1 1 1 0 9
นักทรัพยากรบุคคล 5 9 21 7 9 16 10 77
นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 0 0 4 0 0 9 2 15
นักประชาสัมพันธ์ 0 2 2 1 1 1 7 14
นักรังสีการแพทย์ 5 7 27 12 10 22 12 95
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 18 15 54 26 15 54 23 205
นักวิชาการพัสดุ 12 7 22 15 11 18 10 95
นักวิชาการศึกษา 0 0 13 0 0 0 0 13
นักวิชาการสถิติ 0 0 1 2 1 1 1 6
นักวิชาการสาธารณสุข 166 244 573 272 228 695 364 2542
นักวิชาการเงินและบัญชี 24 16 58 36 29 36 26 225
นักวิชาการเผยแพร่ 0 0 2 0 0 0 1 3
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 0 0 2 0 2 0 0 4
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1 2 14 4 0 11 4 36
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 3 13 18 5 8 7 6 60
นักสังคมสงเคราะห์ 2 4 4 3 2 3 2 20
นักเทคนิคการแพทย์ 33 34 117 50 42 91 41 408
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ 0 0 0 0 1 1 0 2
นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก 0 0 6 0 0 4 0 10
นักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย 0 0 1 0 0 1 0 2
นักโภชนาการ 10 8 28 11 5 25 9 96
นายช่างเทคนิค 7 13 36 14 11 17 14 112
นายช่างโยธา 2 1 2 3 2 2 2 14
นายช่างไฟฟ้า 4 4 5 0 3 3 0 19
นายแพทย์ 94 111 478 193 199 334 174 1583
นิติกร 3 3 8 3 5 6 3 31
บรรณารักษ์ 1 1 1 1 1 1 1 7
ผู้ช่วยช่างทั่วไป 1 7 18 24 3 13 6 72
ผู้ช่วยทันตแพทย์ 8 16 18 24 11 22 23 122
ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด 6 2 12 6 6 17 6 55
ผู้ช่วยพนักงานสุขศึกษา 0 0 1 0 1 1 0 3
ผู้ช่วยพยาบาล 12 4 83 30 12 84 54 279
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 6 10 96 9 12 26 60 219
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่อนามัย 6 4 79 0 3 2 0 94
ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 1 13 1 0 9 3 1 28
ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน(แพทย์) 2 1 2 2 2 2 1 12
พนักงานกายภาพบำบัด 0 0 1 1 0 1 2 5
พนักงานการเกษตร 0 0 1 0 0 0 0 1
พนักงานการเงินและบัญชี 9 0 9 3 5 4 3 33
พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค 5 3 22 16 7 23 5 81
พนักงานกู้ชีพ 0 2 4 0 0 0 0 6
พนักงานขับรถยนต์ 21 43 116 68 43 51 25 367
พนักงานจุลทัศนกร 0 0 7 0 0 3 0 10
พนักงานช่วยการพยาบาล 19 15 222 33 20 64 7 380
พนักงานช่วยการพยาบาล(ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย) 2 2 1 2 0 4 0 11
พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 208 227 1098 351 278 1042 386 3590
พนักงานช่วยเหลือคนไข้(ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย) 4 31 24 13 0 5 24 101
พนักงานซักฟอก 17 14 42 45 24 28 28 198
พนักงานทั่วไป 2 11 27 0 6 35 8 89
พนักงานธุรการ 35 5 49 17 39 17 21 183
พนักงานบริการ 202 193 398 46 124 531 148 1642
พนักงานบริการ(ขับรถยนต์) 5 0 19 14 0 4 0 42
พนักงานบริการ(ความสะอาด) 8 5 29 22 7 8 4 83
พนักงานบริการ(รปภ.) 16 8 8 14 0 18 16 80
พนักงานบริการ(สวน) 1 3 8 1 0 15 2 30
พนักงานบริการเอกสารทั่วไป 7 2 15 23 1 23 11 82
พนักงานบัตรรายงานโรค 9 1 14 8 8 19 25 84
พนักงานปฏิบัติการทดลองพาหะนำโรค 0 0 0 0 0 4 0 4
พนักงานประกอบอาหาร 26 16 67 41 13 61 23 247
พนักงานประจำตึก 10 8 59 93 48 182 84 484
พนักงานประจำห้องทดลอง 10 12 38 17 7 29 8 121
พนักงานประจำห้องยา 17 16 65 34 12 55 22 221
พนักงานประเมินผล 0 0 0 2 0 0 0 2
พนักงานผ่าและรักษาศพ 0 2 2 1 1 0 1 7
พนักงานพัสดุ 2 2 7 9 1 2 7 30
พนักงานพิมพ์ 1 3 70 14 14 18 8 128
พนักงานรักษาความปลอดภัย 1 2 3 0 0 3 0 9
พนักงานรับโทรศัพท์ 1 2 7 3 5 6 1 25
พนักงานวิทยาศาสตร์ 1 0 7 2 3 3 5 21
พนักงานวิทยุ 0 0 1 0 0 0 0 1
พนักงานสถานที่ 0 0 3 0 5 0 0 8
พนักงานสื่อสาร 0 0 3 0 0 0 1 4
พนักงานสุขภาพชุมชน 2 0 0 2 3 1 0 8
พนักงานห้องปฏิบัติการ 0 0 0 0 0 1 0 1
พนักงานห้องผ่าตัด 8 5 6 10 14 17 8 68
พนักงานห้องสมุด 0 0 2 0 0 0 1 3
พนักงานห้องเฝือก 0 0 0 0 0 0 1 1
พนักงานเกษตรพื้นฐาน 6 10 20 24 19 28 30 137
พนักงานเก็บเงิน 0 1 6 12 0 0 2 21
พนักงานเก็บเอกสาร 1 1 55 1 0 5 2 65
พนักงานเปล 26 23 84 26 32 97 21 309
พนักงานเภสัชกรรม 4 1 17 5 8 31 7 73
พนักงานโสตทัศนศึกษา 0 1 2 1 1 1 1 7
พยาบาลวิชาชีพ 643 691 2548 1250 992 2183 1170 9477
พยาบาลเทคนิค 1 5 11 5 5 2 3 32
พี่เลี้ยง 0 0 0 0 0 2 2 4
วิศวกรเครื่องกล 0 0 1 0 0 1 0 2
วิศวกรโยธา 1 0 1 1 1 1 0 5
วิศวกรไฟฟ้า 0 0 1 1 0 1 0 3
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 32 23 92 36 46 72 32 333
เจ้าพนักงานการแพทย์แผนไทย 0 0 1 0 1 0 2 4
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข 38 47 113 57 37 108 56 456
เจ้าพนักงานธุรการ 59 76 171 52 48 143 52 601
เจ้าพนักงานพัสดุ 9 17 39 18 20 39 18 160
เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ 2 2 8 9 4 8 4 37
เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ 7 6 42 23 15 26 23 142
เจ้าพนักงานสถิติ 10 7 8 0 5 2 5 37
เจ้าพนักงานสาธารณสุข 80 105 234 120 85 211 138 973
เจ้าพนักงานห้องสมุด 0 0 1 0 2 1 0 4
เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ 3 6 17 5 6 8 6 51
เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 3 6 19 2 6 10 0 46
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม 40 41 130 64 57 104 59 495
เจ้าพนักงานเวชกรรมฟื้นฟู 0 3 2 1 2 1 1 10
เจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉิน 8 3 13 10 1 17 5 57
เจ้าพนักงานเวชสถิติ 12 12 50 27 20 44 21 186
เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา 4 3 17 6 4 18 9 61
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 3 5 6 0 4 0 0 18
เภสัชกร 61 59 215 100 88 158 102 783
แพทย์แผนไทย 18 32 91 46 41 207 34 469
แม่บ้าน 7 8 2 4 2 5 2 30
โภชนากร 1 1 7 2 6 2 7 26