รายงานจำนวนลูกจ้างตามอายุงาน (ที่บันทึกการเริ่มงานในระบบ R8-HRMS)

กราฟข้อมูลจำนวนลูกจ้าง "ทุกวิชาชีพ" (ณ เดือนธันวาคม 2563)

ตารางข้อมูลจำนวนลูกจ้าง "ทุกวิชาชีพ" แยกตามตำแหน่งงาน (ณ เดือนธันวาคม 2563)

ปีที่จ้าง (hrops) ปีที่จ้าง (r8hrms) รวม พนักงานราชการ พนักงานกระทรวง ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว ลูกจ้างรายวัน ลูกจ้างรายคาบ ลูกจ้างเหมาบริการ
2555 (อายุ 10 ปี) 2563 (อายุ 2 ปี) 27 12 0 6 9 0 0 0
2560 (อายุ 5 ปี) 2560 (อายุ 5 ปี) 1 1 0 0 0 0 0 0

ตารางข้อมูลจำนวนลูกจ้าง "ทุกวิชาชีพ" แยกตามจังหวัด (ณ เดือนธันวาคม 2563)

ปีที่จ้าง (hrops) ปีที่จ้าง (r8hrms) รวม บึงกาฬ หนองบัวลำภู อุดรธานี เลย หนองคาย สกลนคร นครพนม
2555 (อายุ 10 ปี) 2563 (อายุ 2 ปี) 27 0 0 26 0 0 0 1
2560 (อายุ 5 ปี) 2560 (อายุ 5 ปี) 1 0 0 1 0 0 0 0