รายงานจำนวนลูกจ้าง

รายงานจำนวนลูกจ้าง "ทุกวิชาชีพ" (ณ เดือนธันวาคม 2563)

รายงานจำนวนลูกจ้างตามประเภทการจ้าง "ทุกวิชาชีพ" (ณ เดือนธันวาคม 2563)

ปี รวม พนักงานราชการ พนักงานกระทรวง ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว ลูกจ้างรายวัน ลูกจ้างรายคาบ ลูกจ้างเหมาบริการ
2550 13 11 0 0 2 0 0 0
2551 4 2 0 0 2 0 0 0
2552 22 19 0 0 3 0 0 0
2553 6 1 0 0 5 0 0 0
2554 54 37 0 0 17 0 0 0
2555 41 18 0 0 23 0 0 0
2556 5,379 50 5,320 1 8 0 0 0
2557 118 49 12 1 56 0 0 0
2558 362 46 264 1 51 0 0 0
2559 416 53 281 0 82 0 0 0
2560 515 66 324 0 125 0 0 0
2561 2,091 64 1,880 1 146 0 0 0
2562 1,948 68 1,487 0 393 0 0 0

รายงานจำนวนลูกจ้าง "แยกตามวิชาชีพ" (ณ เดือนธันวาคม 2563)

ตำแหน่ง รวม 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562
พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 3,590 1 0 3 1 7 3 1,490 12 105 97 135 498 503
พนักงานบริการ 1,642 0 0 0 0 0 1 854 7 36 48 49 339 224
พยาบาลวิชาชีพ 490 0 0 0 0 0 0 2 4 1 13 19 13 84
พนักงานประจำตึก 484 0 0 0 0 1 0 226 1 6 12 14 109 98
เจ้าพนักงานธุรการ 481 2 0 4 0 8 5 224 8 23 21 18 79 56
นักวิชาการสาธารณสุข 434 0 0 0 0 0 1 118 1 8 9 14 36 64
พนักงานช่วยการพยาบาล 380 0 0 0 0 2 1 228 0 9 9 22 40 36
พนักงานขับรถยนต์ 367 0 0 0 0 0 1 135 1 11 15 17 33 27
พนักงานเปล 309 0 0 0 0 1 1 125 0 10 7 7 69 53
ผู้ช่วยพยาบาล 279 0 0 0 0 0 0 114 2 6 10 26 45 39
แพทย์แผนไทย 276 0 0 0 0 0 0 6 0 5 13 11 84 140
พนักงานประกอบอาหาร 247 0 0 0 0 0 0 108 1 20 6 5 41 40
พนักงานประจำห้องยา 221 0 0 0 0 0 0 101 0 3 6 7 29 40
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 219 0 0 0 1 0 0 159 0 1 4 6 20 14
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 217 0 0 0 0 1 1 78 5 13 10 10 26 44
พนักงานซักฟอก 198 0 0 0 0 0 0 137 0 1 6 4 23 16
นักวิชาการเงินและบัญชี 197 4 2 3 0 9 3 26 9 21 15 25 22 29
พนักงานธุรการ 183 0 0 0 1 1 2 84 1 3 5 3 33 29
พนักงานเกษตรพื้นฐาน 137 0 0 0 0 0 0 94 0 1 5 2 24 8
พนักงานพิมพ์ 128 0 0 0 0 0 0 49 0 4 2 8 13 5
ผู้ช่วยทันตแพทย์ 122 0 0 0 0 1 0 70 0 3 5 9 16 13
เจ้าพนักงานพัสดุ 121 0 0 2 0 2 2 51 1 5 3 6 16 20
พนักงานประจำห้องทดลอง 121 0 0 0 0 0 0 66 1 6 4 3 15 13
พนักงานช่วยเหลือคนไข้(ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย) 101 0 0 0 0 0 0 9 11 0 1 0 53 24
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่อนามัย 94 0 0 0 0 0 0 86 0 0 2 0 3 3
นักวิชาการพัสดุ 90 0 0 1 0 3 2 12 7 7 9 8 10 16
พนักงานทั่วไป 89 0 1 0 0 2 3 2 7 0 4 10 10 11
พนักงานบัตรรายงานโรค 84 0 0 0 0 0 0 22 0 1 1 0 23 14
พนักงานบริการ(ความสะอาด) 83 0 0 0 0 0 0 15 0 0 3 3 40 19
พนักงานบริการเอกสารทั่วไป 82 0 0 0 0 0 0 54 0 4 0 0 7 11
นายช่างเทคนิค 81 0 0 1 0 1 3 29 3 4 5 1 12 9
พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค 81 0 0 0 0 0 0 45 0 1 1 6 10 8
พนักงานบริการ(รปภ.) 80 0 0 0 0 0 0 18 0 0 4 3 36 14
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 76 2 0 2 0 3 0 23 0 3 4 3 12 16
เจ้าพนักงานเวชสถิติ 74 0 0 0 0 0 1 7 1 4 6 5 11 24
พนักงานเภสัชกรรม 73 0 0 0 0 0 0 32 1 2 0 0 20 3
ผู้ช่วยช่างทั่วไป 72 0 0 0 0 1 0 36 0 0 4 1 6 8
พนักงานห้องผ่าตัด 68 0 0 0 0 0 0 32 0 3 0 1 8 7
พนักงานเก็บเอกสาร 65 0 0 0 0 0 0 29 0 0 0 2 17 9
เจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉิน 57 0 0 0 0 0 0 25 0 3 4 1 7 16
ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด 55 0 0 0 0 0 0 32 0 3 2 2 3 8
เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ 51 0 0 0 0 1 1 19 2 3 3 1 12 6
นักทรัพยากรบุคคล 50 2 0 3 0 4 1 9 7 3 6 1 8 6
นักจัดการงานทั่วไป 44 0 0 0 0 0 0 22 4 5 0 1 3 3
พนักงานบริการ(ขับรถยนต์) 42 0 0 0 0 0 0 11 1 1 2 3 9 10
เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 42 0 0 0 0 0 0 18 0 2 0 3 13 2
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข 41 0 0 0 0 0 0 6 10 0 2 0 20 2
เภสัชกร 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา 39 0 0 0 0 0 0 7 1 2 3 1 7 12
เจ้าพนักงานสาธารณสุข 37 0 0 0 0 0 0 24 2 0 0 1 0 0
ช่างไฟฟ้าและอิเลคทรอนิกส์ 36 0 0 0 0 0 0 15 0 0 2 1 3 3
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 34 0 0 0 1 2 1 15 1 2 3 0 5 4
พนักงานการเงินและบัญชี 33 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 2 6 4
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0
เจ้าพนักงานสถิติ 31 0 0 0 0 0 1 24 0 0 1 0 4 1
แม่บ้าน 30 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 7 2
พนักงานพัสดุ 30 0 0 0 0 0 0 8 0 2 3 0 8 3
พนักงานบริการ(สวน) 30 0 0 0 0 0 0 9 1 0 0 1 10 8
ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 28 0 0 1 1 2 2 0 0 0 0 2 0 6
พนักงานรับโทรศัพท์ 25 0 0 0 0 0 0 10 0 1 0 1 4 4
นักโภชนาการ 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1
นักเทคนิคการแพทย์ 23 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 6
พนักงานเก็บเงิน 21 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 3 4
พนักงานวิทยาศาสตร์ 21 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 2 0
นักกายภาพบำบัด 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3
นายช่างไฟฟ้า 19 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 2 2 3
โภชนากร 18 0 0 0 0 0 1 4 0 1 0 0 4 1
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 18 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 5 9 2
นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1 8
นักประชาสัมพันธ์ 14 0 0 0 0 0 0 10 1 1 0 0 0 1
นิติกร 14 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 2 4
ช่างต่อท่อ 14 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1
ช่างฝีมือทั่วไป 14 0 0 0 0 0 0 11 0 0 2 0 0 1
นักวิชาการศึกษา 13 0 0 0 0 0 0 5 0 0 1 2 2 1
พนักงานช่วยการพยาบาล(ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย) 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5
นักสังคมสงเคราะห์ 10 0 0 0 0 0 1 3 0 0 2 1 0 2
พนักงานจุลทัศนกร 10 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0
ช่างตัดเย็บผ้า 9 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 2 0
พนักงานรักษาความปลอดภัย 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 3
นายช่างโยธา 8 0 0 0 0 0 0 3 1 0 1 0 2 1
พนักงานสถานที่ 8 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 3 0
พนักงานสุขภาพชุมชน 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
พนักงานโสตทัศนศึกษา 7 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0
พนักงานผ่าและรักษาศพ 7 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
คนสวน 7 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0
บรรณารักษ์ 6 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0
นักรังสีการแพทย์ 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
นักจิตวิทยา 6 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
พนักงานกู้ชีพ 6 0 0 1 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0
ช่างเครื่องช่วยคนพิการ 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2
วิศวกรโยธา 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0
ช่างปูน 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
พนักงานกายภาพบำบัด 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
นายแพทย์ 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
พี่เลี้ยง 4 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
พนักงานสื่อสาร 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1
เจ้าพนักงานห้องสมุด 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0
เจ้าพนักงานการแพทย์แผนไทย 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0
พนักงานปฏิบัติการทดลองพาหะนำโรค 4 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
นักวิชาการเผยแพร่ 3 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0
นักวิชาการสถิติ 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0
วิศวกรไฟฟ้า 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1
ช่างไม้ 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ผู้ช่วยพนักงานสุขศึกษา 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
พนักงานห้องสมุด 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
คนงาน 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
วิศวกรเครื่องกล 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
พนักงานประเมินผล 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
ช่างเหล็ก 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
นักจิตวิทยาคลินิก 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
นักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
พนักงานวิทยุ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
พนักงานห้องปฏิบัติการ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
พนักงานห้องเฝือก 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ช่างอิเลคทรอนิคส์ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
พนักงานการเกษตร 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
พยาบาลเทคนิค 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ทันตแพทย์ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ช่างไฟฟ้า 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ช่างทันตกรรม 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
ช่างศิลป์ 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
ครูพี่เลี้ยง 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ช่างกายอุปกรณ์ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ช่างซ่อมเครื่องทําความเย็น 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1