ภาพรวมบุคลากรทั้งหมดของเขตสุขภาพที่ 8 ( เดือนธันวาคม 2563)

จังหวัด ข้าราชการ พ.ราชการ พ.กระทรวงฯ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว ลูกจ้างอื่นๆ รวมทั้งหมด เพศชาย เพศหญิง
บึงกาฬ 1,266 56 794 84 42 0 2,242 650 1,592
หนองบัวลำภู 1,374 57 837 65 132 0 2,465 706 1,759
อุดรธานี 4,682 162 2,928 224 562 0 8,558 2,253 6,305
เลย 2,331 83 984 144 156 0 3,698 1,064 2,634
หนองคาย 1,914 57 762 106 171 0 3,010 854 2,156
สกลนคร 3,987 87 2,884 203 394 0 7,555 2,161 5,394
นครพนม 2,268 97 999 126 203 0 3,693 991 2,702

ภาพรวมเขต บุคลากรแยกตาม จ.

ภาพรวมเขต บุคลากรแยกเพศ

  •  
  •  
จำนวนบุคลากรทุกจังหวัด

31,221 คน

จำนวนบุคลากร

2,242 คน

จำนวนบุคลากร

2,465 คน

จำนวนบุคลากร

8,558 คน

จำนวนบุคลากร

3,698 คน

จำนวนบุคลากร

3,010 คน

จำนวนบุคลากร

7,555 คน

จำนวนบุคลากร

3,693 คน