ภาพรวมบุคลากรทั้งหมดของเขตสุขภาพที่ 8 ( เดือนตุลาคม 2563)

จังหวัด ข้าราชการ พ.ราชการ พ.กระทรวงฯ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว ลูกจ้างอื่นๆ รวมทั้งหมด เพศชาย เพศหญิง
บึงกาฬ 1,266 56 856 85 59 0 2,322 665 1,657
หนองบัวลำภู 1,394 61 834 67 141 0 2,497 713 1,784
อุดรธานี 4,764 154 3,117 227 529 0 8,791 2,295 6,496
เลย 2,356 82 1,121 158 140 0 3,857 1,107 2,750
หนองคาย 1,941 56 820 116 192 0 3,125 884 2,241
สกลนคร 4,017 93 2,972 211 358 0 7,651 2,239 5,412
นครพนม 2,296 97 1,107 148 191 0 3,839 1,044 2,795

ภาพรวมเขต บุคลากรแยกตาม จ.

ภาพรวมเขต บุคลากรแยกเพศ

  •  
  •  
จำนวนบุคลากรทุกจังหวัด

32,082 คน

จำนวนบุคลากร

2,322 คน

จำนวนบุคลากร

2,497 คน

จำนวนบุคลากร

8,791 คน

จำนวนบุคลากร

3,857 คน

จำนวนบุคลากร

3,125 คน

จำนวนบุคลากร

7,651 คน

จำนวนบุคลากร

3,839 คน